firkant Småfesidene
bordov


Hovedside sjukdommar Om forebygging av sjukdomNokre nyttige linkarSøk i småfesidene Informasjon om sidene

OPPDATERING AV SKRAPESJUKE-SITUASJONEN

JUSTERING AV BEKJEMPELSESSTRATEGIEN FOR SCRAPIE

Fra VV-nytt nr 1. februar 1997

Scrapie ble første gang påvist hos norskfødt sau i 1981. 1 perioden 1981-1995 ble sykdommen diagnostisert i totalt 16 saueflokker i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

I 1996 ble scrapie diagnostisert i totalt 31 besetninger i fylkene Hordaland, Rogaland og Nordland. Fylkesvis fordeling av tilfellene er :

Fylke

Antall besetninger med diagnostisert scrapie i 1996

Rogaland 
18
Hordaland
12
Nordland
1
Totalt
31

Bekjempelsesstrategien for scrapie er evaluert, og det er besluttet at det skal gjøres enkelte endringer. Nedenfor refereres store deler av innholdet i et brev som ble sendt fylkesveterinærene 11. februar 1997.

l. Oppsummering av endringene

Endringen i bekjempelsesstrategien innebærer endret praktisering av bestemmelsen om forbud mot deltagelse på fellesbeite for besetninger med scrapierestriksjoner. Heretter skal forskriftsforbudet mot å delta på fellesbeite prinsipielt kun praktiseres for besetninger som har restriksjoner i medhold av forskrift 6. mars 1995 om bekjempelse av dyresjukdommer § 20 fordi

  • besetningen har, eller i løpet av de siste 10 årene har hatt, oppstallet hunndyr av småfe som er kommet fra besetning der det senere er påvist scrapie.

Det er videre et vilkår at det “innkjøpte” hunndyret har lammet (i praksis tilbrakt minst en lammingssesong) i besetningen.

Ovennevnte besetningskategori (“kontaktbesetninger”) vil få et tilskudd over Jordbruksavtalen ved slakting av hele besetningen.

Kjøttbransjen har av markedshensyn besluttet at kjøtt fra disse kontaktbesetningene inntil videre ikke skal ut på markedet. For å unngå at godkjent kjøtt blir destruert, arbeides det for å etablere en ordning for å få dyr fra kontaktbesetninger direkte til destruksjonsanlegg uten forutgående slaktebehandling.

II. Nye forebyggende tiltak mot scrapie i 1997

1 1997 vil bli iverksatt viktige nye tiltak i arbeidet med å forebygge og bekjempe scrapie. Spesielt gjelder dette:

Nytt nasjonalt regelverk for småfehold

I slutten av desember 1996 sendte Statens dyrehelsetilsyn forslag til nytt nasjonalt regelverk for småfehold til Landbruksdepartementet.

Forskriftsforslaget ble av departementet utsendt på høring 7. februar d. å.

Hovedelementer i forslaget:

  • Opprettelse av administrative soner innen fylket med et generelt forbud mot flytting av småfe mellom sonene. I dag er fylket den administrative enhet.
  • Generelt forbud mot omsetning av hunndyr.
  • Generelt forbud mot å holde småfeutstiiling.
  • Strengere rammer på avlsarbeide og værringdrift, bl.a. forbud mot deltakelse i mer enn en værring og generelt forbud mot etablering av nye værringer.
  • Påbud om nedtegning av livdyrbevegelse.
  • Meldeplikt til distriktsveterinær i tilfeller der småfe dør eller viser tegn på sykdom med nervøse symptomer, uten at scrapie kan utelukkes som årsak.

Det arbeides med eget regelverk for merking og registrering av dyr. Det nye regelverket skal være klart våren 1997.

Overvåknings- og kontrollprogram.

I løpet av året vil det bli iverksatt et landsomfattende overvåknings- og kontrollprogram for scrapie. Hovedelementene i dette programmet er:

  • Rutinemessig overvåkning av alle landets småfeflokker i regi av distriktsveterinæren. Inspeksjon vil bli foretatt årlig i alle saueflokker > 50 vinterf6ra sauer, alle saueflokker i Hordaland og Rogaland uansett størrelse og i alle landets geiteflokker. Andre flokker < 50 vinterf6ra sauer skal inspiseres annenhvert år. Alle flokker hvor det er dyr med mistenkelige symptomer vil bli fulgt opp spesielt.
  • Rutinemessig uttak og undersøkelse av hjernemateriale fra eldre dyr i forbindelse med slakting. Prøver vil bli tatt ut tilfeldig etter et nærmere definert program ved alle saueslakterier og totalt omfatte 3.000 - 3.500 hjerner pr. år.Oppsummering av endringene

Nytt nasjonalt regelverk for småfehold

Overvåknings- og kontrollprogram.

 

Siden blir redigert og laga av Nils Leine, 2975 Vang i Valdres.Sida er sist oppdatert den 10.01.2008